ល.រ និមិត្តសញ្ញា អង្គការ វេបសាយ
1 East Asia Institute of Management www.easb.edu.sg
2 Ministry of Education, Youth and Sport www.moeys.gov.kh/en/